Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu turystycznego Starostwa Powiatowego  w Mońkach
 
Starostwo Powiatowe w Mońkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mońkach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu turystycznego Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Data publikacji strony internetowej: 20.06.2016r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.06.2016r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w 58.06 %.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Szeszko, adres poczty elektronicznej starostwo@monki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7278811. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Skargi i odwołania
Nazwa organu odwoławczego: Rzecznika Praw Obywatelskich
Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon organu odwoławczego: 800 676 676
Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna budynków Starostwa Powiatowego w Mońkach

Budynek: ul. Słowackiego 5a, 19-100 w Mońkach, gówna siedziba Starostwa Powiatowego w Mońkach
Przed wejściem głównym, znajduje się jedno oznaczone na niebiesko miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (w bliskiej odległości do 50 m od wejścia do budynku – poprzez windę) oraz dwa miejsca parkingowe po przeciwległej stronie ulicy, tuż przy przejściu dla pieszych.
Do budynku prowadzi 6 stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze.
Główne drzwi budynku mają w świetle ościeżnicy co najmniej 0,90 m i wysokość 2,00 m.
Z prawej strony budynku, usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach, spełniająca wszystkie wymogi dla osób niepełnosprawnych. Winda prowadzi na wszystkie poziomy budynku, na których są obsługiwani klienci. Korytarze i drzwi wejściowe do pokojów w których obsługiwani są klienci dostosowane dla osób na wózkach.
Na parterze, tuż przy wejściu głównym, znajduje się punkt informacyjny – Biuro Obsługi Klienta z ladą obniżoną na odcinku co najmniej 0,90 m do wysokości maksymalnej 0,80 m. Osoba w punkcie informacyjnym jest widoczna zarówno dla osoby stojącej i siedzącej. Tu odsługiwany jest też klient indywidualny w sprawach geodezyjnych. W tym miejscu może przyjść, w razie potrzeby, do osoby niepełnosprawnej i ją obsłużyć każdy z urzędników pracujących w Starostwie Powiatowym w Mońkach (ze wszystkich trzech budynków Starostwa).
Tuż przy windzie na II piętrze z prawej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń z opisem w języku Braille’a.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W chwili obecnej brak jest w budynku pętli indukcyjnej oraz na stałe zatrudnionego tłumacza języka migowego.
 
Budynek : Al. Niepodległości 3, 19-100 w Mońkach
Z lewej strony budynku przy ul. Wyzwolenia od strony dojścia (szerokim ciągiem pieszym powyżej 1,50 m), do wejścia głównego znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzi 9 stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze oraz bezpośrednio od strony miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ścianie budynku pochylnia z obustronnymi poręczami dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma windy.
Pochylnią można dostać się jedynie na parter budynku, jednakże tuż za wiatrołapem zorganizowana jest obecnie recepcja/punkt informacyjny, celem ograniczenia kontaktu bezpośredniego z klientami obsługiwanymi przez jednostkę. Tu obsługiwani wszyscy klienci w zakresie spraw załatwianych w przedmiotowym budynku.
W budynku brak jest łazienki i ubikacji z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.
Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W chwili obecnej brak jest w budynku pętli indukcyjnej oraz na stałe zatrudnionego tłumacza języka migowego.
 
Budynek : ul. Mickiewicza 52, 19-100 w Mońkach
Jest to siedziba Wydziału Dróg. W budynku nie ma wind, ani pochylni.
Do budynku prowadzą cztery stopnie schodów, przy których zamontowane są poręcze.
Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, również to budynek nie jest przyjazny dla osób poruszających się na wózkach, osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest też przyjazny dla innych osób niepełnosprawnych.
W budynku brak jest łazienki i ubikacji z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.
Do budynku  nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W chwili obecnej brak jest w budynku pętli indukcyjnej oraz na stałe zatrudnionego tłumacza języka migowego. Brak jest też oznaczeń z opisem w języku Braille’a.
Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób niepełnosprawnych, wszelkie formalności urzędowe dla tych klientów są przeprowadzane w Biurze Obsługi Klienta w budynku przy ul.Słowackiego 5a, po zgłoszeniu przez osobę niepełnosprawną potrzeby załatwienia sprawy w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach.
 
Udogodnienia
Wszelkie techniczne szczegóły dotyczące korzystania z serwisu zawarte są w "Raporcie z wynikami przeglądu dostępności".
Inne informacje i oświadczenia
Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwisturystyka.monki.pl był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.